Regulamin

Mamy swoje zasady i zawsze się ich trzymamy.

§1 Przedmiot umowy

 1. Właścicielem serwisu mPanel.pl jest firma Codernity, ul. Robotnicza 70j, 53-608 Wrocław, NIP 5741963668, nr rachunku bankowego 28 1140 2004 0000 3702 7584 1520 (mBank) – zwany dalej Operatorem.
 2. Poniższy regulamin określa zasady rejestracji w serwisie mPanel.pl i korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem witryny internetowej mPanel.pl zwanej dalej mPanel.pl.
 3. Dokonanie rejestracji konta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Wszelkie reklamacje wynikające z jego nieznajomości nie będą rozpatrywane.
 4. Użytkownik posiadający dane dostępowe do usług oferowanych przez mPanel.pl, zwany dalej Abonentem zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
 5. Operator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu bez informowania klientów. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z momentem publikacji zmian na stronie serwisu.

§2 Prywatność

 1. Operator zachowa należytą staranność podczas przechowywania adresów e-mail i danych osobowych swoich klientów i uniemożliwi dostęp do nich niepowołanym osobom trzecim.
 2. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, przez Operatora w zakresie umożliwiającym wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do Abonenta.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do wysyłania pocztą elektroniczną swoim Abonentom informacji o charakterze technicznym (np. przypominanie o zbliżającej się dacie wygaśnięcia konta wraz z informacją o sposobie płatności) oraz informacji handlowych bezpośrednio związanych z usługą mPanel.pl (np. komunikaty o zmianach funkcjonalnych w systemie).

§3 Opłaty

 1. Wybrane usługi aktywowane są po uiszczeniu stosownej opłaty (poza kontami w pakiecie bezpłatnym i okresem testowym) wynikającej z cennika zamieszczonego na stronie mPanel.pl (przedłużenie ważności usługi następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Operatora).
 2. Jeżeli Abonent opłaci abonament przelewem bankowym lub korzystając z płatności elektronicznych to konto zostanie aktywowane przez Operatora w ciągu 48h (w dni robocze poniedziałek- piątek) od momentu wpłynięcia odpowiedniej należności na konto Operatora.
 3. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej za usługi mPanel.pl bez podpisu odbiorcy.
 4. Faktury VAT wystawiane są najpóźniej do 7 dni od daty wykonania płatności.
 5. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy wynikające z opóźnień w płatności leżących po stronie osób i firm trzecich np. banków, poczty itp.
 6. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

§4 Odpowiedzialność Operatora

 1. Usługa mPanel.pl jest dostępna dla Abonentów przez całą dobę. Operator zastrzega sobie prawo do przerw wynikających z okresowej konserwacji systemu lub spowodowanych nieprzewidywalnymi sytuacjami, klęskami żywiołowymi oraz wstrzymaniem dostawy hostingu przez firmy trzecie – dostawców usług hostingowych dla Operatora.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie, wstrzymanie działania lub jakiekolwiek inne awarie ze strony Allegro powodujące nieprawidłowe działanie systemu mPanel.pl.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do usługi mPanel.pl. Jednak w przypadkach uzasadnionych, tj. braku dostępu do usługi trwającego ponad 24 gdziny z winy leżącej po stronie Operatora, ważność kont abonenckich zostanie przedłużona o okres przynajmniej równy długości trwania awarii.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z opóźnieniu w księgowaniu płatności na koncie bankowym Operatora, leżących po stronie osób trzecich np. banków, poczty itp.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie usług oferowanych w pakiecie bezpłatnym, zastrzega sobie również prawo do zaprzestania świadczenia usług w pakietach bezpłatnych po uprzednim poinformowaniu użytkowników, na co najmniej 7 dni przed takim faktem.

§5 Odpowiedzialność Abonenta

 1. Abonent oświadcza, iż dane kontaktowe podane przez niego podczas procesu rejestracji konta w serwisie mPanel.pl są prawdziwe i zobowiązuje się do każdorazowej ich aktualizacji w przypadku zmian.
 2. Rezygnacja Abonenta z usług oferowanych za pośrednictwem witryny mPanel.pl następuje poprzez wysłanie listu e-mail na adres bok@mpanel.pl wraz z oświadczeniem o rezygnacji. Konto Abonenta jest usuwane natychmiastowo i bezpowrotnie i nie przysługuje mu zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres abonamentowy.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta Abonenta bez zwrotu wpłaconych należności, jeżeli:
  • Abonent działa na szkodę Operatora, pozostałych Abonentów mPanel.pl lub innych użytkowników sieci Internet.
  • Abonent nie przestrzega postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Operator dołoży wszelkich starań, aby poinformować Abonenta o kończącym się okresie abonamentowym, jednak nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy takie informacje nie dotrą do Abonenta. Wyłącznie abonent odpowiada za dokonywanie opłat za przedłużenie usług oferowanych przez Operatora w terminowym czasie.

§6 Ograniczenia

 1. W szczególnych przypadkach, w których realizacja usługi Abonenta powoduje nadmierne obciążenie serwera, mogące mieć wpływ na pogorszenie jakości usług świadczonych innym Abonentom, Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń przepustowości na konto Abonenta lub tez blokady całego konta. O ograniczeniu Abonent zostanie powiadomiony przy pomocy wiadomości przesłanej na adres e-mail przypisany do konta Abonenta.
 2. Konto Abonenta zostanie zablokowane po upływie okresu jego ważności. Wszelkie wygenerowane grafiki związane z kontem zostaną podmienione wiadomością informującą o tym fakcie.
 3. Modyfikowanie (poza dostępnymi w serwisie możliwościami konfiguracji) kodu HTML panelu wygenerowanego przez mPanel.pl, w szczególności usunięcie linku "mPanel.pl" ze stopki panelu wiąże się z natychmiastową blokadą konta Użytkownika bez zwrotu kwoty wynikającej z niewykorzystanego okresu abonamentowego.
 4. Faktury VAT wystawiane są najpóźniej do 7 dni od daty dokonania płatności przez Abonenta.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z opóźnieniu w księgowaniu płatności na koncie bankowym Operatora, leżących po stronie osób trzecich np. banków, poczty itp.

§7 Zawieszenie świadczenia usług

 1. Operator zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta, w przypadku gdy jego użytkownik nie logował się na nie co najmniej od 3 miesięcy. O zawieszeniu konta użytkownik informowany jest w formie e-maila przesyłanego na adres przypisany do konta w mPanel.pl.
 2. Zawieszenie konta skutkuje brakiem odswieżania informacji na panelach aukcyjnych przypisanych do danego konta.

§8 Rozwiązanie umowy

 1. Rezygnacja Abonenta z usług świadczonych przez Operatora nie zobowiązuje Operatora do zwrotu niewykorzystanej opłaty za usługi.
 2. Wypowiedzenie umowy z Abonentem na wniosek Operatora zobowiązuje Operatora do zwrotu Abonentowi niewykorzystanej części opłaty abonamentowej za świadczoną usługę - chyba, że Abonent naruszył którykolwiek z punków regulaminu, w takim wypadku, wniosek o zwrot kosztów będzie nie uwzględniony.
 3. Umowa miedzy Abonentem a Operatorem wygasa w przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty w ciągu 5 dni od momentu zakończenia okresu trwania poprzedniej usługi.
 4. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 5. Umowa może zostać rozwiązana na wniosek Operatora po upływie 3 miesięcy od zawieszenia konta, jeżeli w tym czasie użytkownik nie dokonał ponownego logowania.